Danubiana-stanovisko-občianskeho-združenia-Resculpture

Stanovisko občianskeho združenia Resculpture.sk, Asociácia sochárov k transformácii súkromného múzea Danubiana na štátnu kultúrnu inštitúciu Galéria moderného umenia Danubiana

Naše návrhy a pripomienky v záujme napomôcť k vyriešeniu kauzy sú aby:

a)       nová funkcia doterajšieho múzea Danubiana nebola spájaná s funkciou slovenskej Kunsthalle a aby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v budúcich rozpočtoch zabezpečilo finančné prostriedky na vytvorenie Kunsthalle v širšom centre Bratislavy

b)       sa vstupom štátu súkromné múzeum Danubiana transformovalo na štátnu zbierkotvornú galériu pod názvom: Galéria moderného umenia Danubiana a aby sa jej zbierkotvorná činnosť sústreďovala na slovenské a svetové výtvarné umenie z čias moderny, postmoderny a súčasnosti.

c)       Danubiana organizovala minimálne štyrikrát do roka výstavy moderného, postmoderného i súčasného výtvarného/vizuálneho umenia v zastúpení čo najširšej generačnej skupiny zo slovenského prostredia

d)       pri tvorbe každoročného výstavného plánu bola rešpektovaná pluralita výtvarného názoru, aby bolo rovnomerne zastúpené každé výtvarné/vizuálne médium –  napríklad: socha, objekt, maľba, grafika, video, akčné umenie, koncept a. i.

e)       bola popri správnej a dozornej rade vytvorená aj výstavná rada zložená z odborníkov z oblasti výtvarného/vizuálneho umenia

f)        na výstavnú činnosť Galérie moderného umenia Danubiana dohliadala výstavná rada zložená z výtvarníkov a teoretikov výtvarného/vizuálneho umenia a to v pomere: jedna polovica výtvarníci a jedna polovica teoretici výtvarného/vizuálneho umenia, v zastúpení čo najširšej generačnej skupiny

g)       spomínanou jednou polovicou výtvarníkov bolo podľa možností vo výstavnej rade zastúpené každé výtvarné/vizuálne médium a to prostredníctvom výtvarníkov aktívne tvoriacich v tom ktorom výtvarnom/vizuálnom médiu (napríklad: socha, objekt, maľba, grafika, video, akčné umenie, koncept a. i.)

h)       spomínanou jednou polovicou teoretikov umenia bolo podľa možností vo výstavnej rade zastúpené každé výtvarné/vizuálne médium a to prostredníctvom teoretikov výtvarného/vizuálneho umenia aktívne sa zaoberajúcich vo svojej odbornej vedeckej praxi tomu ktorému výtvarnému/vizuálnemu médiu (napríklad: socha, objekt, maľba, grafika, video, akčné umenie, koncept a. i.)

i)         výstavná rada schvaľovaním rozhodovala o zostavovaní každoročného výstavného plánu či už výberom z interných projektov – predkladaných internými kurátormi galérie, alebo výberom z externých projektov – aby umožnila výtvarníkom a teoretikom umenia prihlasovať sa s vlastnými výstavnými projektmi; ďalej aby rozhodovala o nákupe diel do zbierky Galérie moderného umenia Danubiana

j)        Galéria moderného umenia Danubiana svojou činnosťou podporovala nové nastupujúce generácie výtvarných/vizuálnych umelcov a to formou organizovania výstav, udeľovaním cien, nákupom diel, vydávaním neperiodických publikácií, usporadúvaním wokshopov a odborných prednášok a diskusií k aktuálnym problémom súčasného výtvarného/vizuálneho umenia

dokument na stiahnutie >> Danubiana – stanovisko občianskeho združenia Resculpture

Comments are closed.