Design v soche – socha v designe

(Večer u Klingera – Resculpture.sk a ich hostia)

Vernisáž: 01.10. 2011 o 18.00

Trvanie výstavy: 02.10. – 31.10. 2011, otvorené pon. – pia. Od 9.00 do 18. 00 hod

Miesto konania: Výstavné priestory Max Klinger – showroom firmy KABINET, Mlynské Nivy 34, Bratislava

Resculpture.sk je voľné združenie absolventov VŠVU v rozmedzí rokov 1992 – 2010 v odbore socha / objekt / inštalácia. Bolo založené v októbri 2010 a k 1.10. 2011 má 17 kmeňových (zakladajúcich) členov. Popri šestnástich sochároch výstavnú  a administratívno-organizačnú činnosť zabezpečuje teoretik Roman Popelár. V kontexte autorských programov členov združenia prevažuje figurálna tvorba, konceptuálna tvorba s dôrazom na site-specific, komorná tvorba s presahom k designu, ale napr. aj socha v architektúre či sympoziálne sochárstvo. Všeobecným cieľom je obnova dialógu vo vlastných radoch, ktorý v posledných rokoch neprebiehal na medzigeneračnej báze. Dôležitá je propagácia voľnej tvorby predstaviteľov generácie štyridsiatnikov ako aj priebežná integrácia absolventov vysokých umeleckých škôl v príslušnom odbore do tvorivého procesu.

Výstava voľne nadväzuje na predchádzajúce parciálne aktivity niekoľkých členov združenia (máj 2011, Nitra a júl 2011, Bratislava). Oficiálne však ide o prvú veľkú výstavu OZ Resculpture.sk, Asociácia sochárov. V širšom kontexte, predovšetkým  z pohľadu obdobných prezentácií, je zavŕšením „trilógie“ výstav absolventov ateliéru prof. Jozefa Jankoviča v rôznych personálnych konšteláciách: prvá sa konala v showroome Konsepti Bratislava v januári – februári 2006 pod názvom Sculpture – small scale, druhá (so zameraním sa    na sochu v site-specific architektúre) v priestoroch firmy Montex v Rovinke pri Bratislave (nov. 2007 – febr. 2008). V projekte Design  v soche – socha v designe zúčastnení autori reagujú na priestor showroomu Max Klinger novými dielami. Na rozdiel od predchádzajúcich výstav sa odprezentujú aj autori z ďalších sochárskych či multimediálnych ateliérov.

Vystavujúci autori za Resculpture.sk: Andrej Csillag, Katarína Galović Gáspár, Roman Hrčka, Martin Kubina, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová Lunterová, Ludmila Pohlová, Martin Pokorný, Dušan Rychtárik, Martin Ščepka, Peter Šelc, Michal Šuda, Martina Matúšová Zimanová

Hosť: Róbert Szittay

Mgr. Roman Popelár, kurátor výstavy a autor textu

___________________________________________________________________________

Design in Sculpture – Sculpture in Design

(An Evening at Klinger – Resculpture.sk and their guests)

Opening: 1 October 2011 at 18.00

Exhibition runs from 2 October to 31 October 2011

Resculpture.sk is a free association of the graduates in sculpture / object / installation of the Academy of Fine Arts from 1992 – 2010. It was founded in October 2010, and on 1 October 2011 the association had seventeen core (founding) members. Apart from sixteen sculptors, the theoretician Roman Popelár is involved in exhibition and administrative/organisational activities. Figural work, conceptual work with emphasis on site-specific production, small-scale work overlapping with design, as well as sculpture in architecture and symposium sculpture prevail in the artistic programmes of the members of the association. Their general aim is to resume dialogue with sculptors, since it has not been held on the intergenerational level. They place emphasis on the promotion of the artwork of the representatives of the generation in their forties as well as on the continuous integration of the graduates of art academies from the respective branch into the creative process.

The exhibition is a free continuation of the previous partial activities of several members of the association (May 2011, Nitra, July 2011, Bratislava). Officially, it is the first large exhibition of OZ Resculpture.sk, the Association of Sculptors. In a wider context, particularly from the aspect of similar presentations, it rounds off the “trilogy“ of exhibitions of the graduates of the studio of Prof. Jozef Jankovič in various personal constellations: the first was held in the Konsepti showroom in Bratislava (January – February 2006 under the title Sculpture – Small Scale, the second (focused on sculpture in site–specific architecture) was staged in the Montex company in Rovinka pri Bratislave (November 2007 – February 2008). In the project Design in Sculpture – Sculpture in Design, the participating artists create new artworks for the space of the Max Klinger showroom. Unlike the previous exhibitions, the artists from other sculpture and multimedia studios will also be presented.

Exhibiting artists representing Resculpture.sk: Andrej Csillag, Katarína Galović Gáspárová, Roman Hrčka, Martin Kubina, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová, Lída Pohlová, Martin Pokorný, Dušan Rychtárik, Martin Ščepka, Peter Šelc, Michal Šuda, Martina Matúšová Zimanová

Guest: Róbert Szittay

Curator: Roman Popelár

Comments are closed.