o nas

Občianske združenie Resculpture.sk, Asociácia sochárov, bolo založené 28. októbra 2010.

OZ Resculpture.sk, Asociácia sochárov, združuje absolventov vysokých umeleckých škôl za posledných 15–20 rokov v odboroch socha – objekt – inštalácia so zameraním na konceptuálnu tvorbu, figurálnu tvorbu, sympoziálne sochárstvo, sochu v architektúre alebo na komorné objekty s presahom k dizajnu. Po dlhom čase sa na Slovensku podarilo organizovať v jednom z družení ľudí mladšej strednej a najmladšej generácie sochárov s odlišnými názormi na aktuálne podoby sochy, ktorí sú otvorení kritickým názorom aj do vlastných radov. Ich cieľom nie je primárne sebazviditeľnenie, prípadne iba kritika pomerov v súčasnom slovenskom sochárstve (i keď tá je už mnoho rokov v plnej miere oprávnená a aktivistický prístup k problému sa dnes ukazuje ako najschodnejší, i keď nie najúčinnejší).

Naším cieľom je: predovšetkým obnova diálógu vo vlastných radoch. Ten v posledných rokoch prebiehal len na úzkej generačnej báze. Členovia OZ si uvedomili, že pokiaľ bude prebiehať kritika do vlastných radov formou, akou prebiehala doposiaľ, výsledky ich spoločenského snaženia budú nulové. Podobné je to aj v komunikácii so súkromným sektorom, ktorého mocní predstavitelia predostierajú výtvarníkom svojské predstavy a požiadavky o „ideálnom“ umeleckom diele. Sochári sú pri rôznych zakázkach najviac viditeľní, a preto zo všetkých umelcov najzraniteľnejší.

Druhým, veľmi odvážnym cieľom je, aby sa „oživila“ voľná tvorba viacerých predstaviteľov generácie dnešných štyridsiatnikov, ktorí sa – až na pár výnimiek – vytratili po r. 2000 zo scény.

Nemenej odvážny je aj tretí cieľ: priebežne mapovať súčasných zaujímavých absolventov vysokých umeleckých škôl v príslušnom odbore, aby sa takmer okamžite po štátniciach nestratili z dohľadu, ako je to doposiaľ. Týmto sa totiž výuka na všetkých slovenských školách v odbore socha stáva zbytočnou a samoúčelnou. Preto je cieľom združenia podchytiť aspoň malé percento tých absolventov, ktorí majú záujem v tomto odbore pokračovať napriek tomu, že im to rodinné zázemie alebo nedostatok kontaktov neumožňujú.

Ďalšie ciele a priority OZ sú uvedené v stanovách.

Comments are closed.