Sympózium vo Vyšných Ružbachoch > 25.11. – 05.12.2010

Niekoľko slov k sympóziu vo Vyšných Ružbachoch

Byť v dnešnej, pre sochu nežičlivej dobe nositeľom myšlienky sympoziálnej tradície, je nielen poslaním v duchu jej novodobého zakladateľa, nedávno zosnulého rakúšana Karla Prantla, ale ťažkým i krásnym celoživotným údelom. Slová, prepožičané od známeho slovenského sochára Juraja Meliša, majú tieto dni aj hlbší a zásadnejší význam: so smrťou Prantla, ktorý bol čestným hosťom nultého ročníka sympózia vo Vyšných Ružbachoch v r. 1964 a motivoval sochárov Rudolfa Uhera, Miloslava Chlupáča a Andreja Rudavského k jeho založeniu, akoby symbolicky odišiel entuziazmus súčasných organizátorov sochárskych podujatí. Preto obdivujem nadšenie súčasného propagátora myšlienky zachovania Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch Mira Kollára, ktorý sa ho v istom časovom momente podujal oživiť, a to inovatívnym spôsobom. Ten spočíva nielen v tradičnej cezhraničnej spolupráci sochárov, ale prispieva k oživeniu cestovného ruchu v regióne – takpovediac vyzýva k spolupráci nielen umelcov, ale aj obce a ich jednotlivé organizačné zložky, sponzorov a mnoho ďalších.

Ružbašské sympózium (ako viacero ďalších v okolitých krajinách) roky fungovalo na báze generačnej spolupráce výtvarníkov rôznych národností. Cieľom bol umelecký a osobnostný dialóg, budovanie kontaktov a kamarátstiev, recipročné výmeny a hlavne základná myšlienka – vznik trvalej hodnoty pre danú lokalitu v podobe umeleckého diela. Posledné roky sú už symbolom medzigeneračnej spolupráce. Zatiaľ čo minulý ročník sympózia vo Vyšných Ružbachoch to bola spolupráca medzi staršou a strednou generáciou slovenských a izraelských sochárov, tento rok je to o dialógu medzi strednou a mladou generáciou slovenských, českých a jedného poľského sochára. Téma Múr národov, zadaná pre minulý, aktuálny a budúci ročník, je o zanechaní konkrétnej vizuálnej stopy každého účastníka v úzkom priestore predstavujúcim pomyselný múr odkazov. V priebehu niekoľkých dní vzniklo viacero nových sôch, objektov alebo voľných kompozícií. Ich autormi sú: Robert Czingel, Robert Jarosz, Miro Kollár, Ivan Patúc, Peter Pohanka, Dušan Rychtárik, Jirka Svoboda, Naděžda Svobodová a Peter Šelc. Teší ma, že vzhľadom na krátkosť času a mrazivé počasie sa im podarilo vytvoriť ucelenú sériu komornejších formátov s vyváženým zastúpením figurálnych a abstraktných námetov. Tvoria kontinuitu tvorby každého so zúčastnených. Väčšina tvorí v Ružbachoch po prvýkrát, čo je pre sympózium oživením. V jednom prípade – u sochára Petra Pohanku ide aj o generačný odkaz, pretože v 80. rokoch vytvoril v kameňolome sochu jeho otec, Vojtech Pohanka akad. soch.

V mene všetkých tohtoročných účastníkov ďakujem Obci Vyšné Ružbachy a partnerom podujatia: Kúpeľom Vyšné Ružbachy, a.s., Retro design, s.r.o., ako aj Mirovi Kollárovi osobne, za pozvanie a komplexnú starostlivosť. Verím, že sa nevidíme poslednýkrát!

Mgr. Roman Popelár

kurátor sympózia vo Vyšných Ružbachoch v r. 2010

Comments are closed.