ZNAKY V PRIESTORE ~ SZOBOR/HONFOGLALÁS

ZNAKY V PRIESTORE – NAŠE NOVÉ MONUMENTY

Miesto: SNM – MKMS, Bratislava, Žižkova 18. (Brämerova kúria, I. poschodie)

Trvanie výstavy: 23. február – 25. apríl 2011

Kurátor: Gábor  Hushegyi

Výtvarné riešenie výstavy: Réka Szabó

Technická spolupráca: Alexander Papp

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v uplynulých piatich rokoch zmapovalo pomníky maďarskej proveniencie na Slovensku, ktoré vznikli po roku 1989. Zdokumentovalo sa viac ako 600 osád, čo je dostatočne bohatý materiál na hodnotenie a zovšeobecnenie. Výstava je výstupom z dokumentačnej činnosti, poukazuje na nevídanú konjunktúru pomníkovej tvorby na národnostne zmiešanom území juhu Slovenska za posledné dve desaťročia. Typológia sôch maďarskej proveniencie na Slovensku je pestrá, výstava akcentuje niekoľko základných typov: rehabilitované pomníky, ktoré sa vrátili po roku 1989 na svoje pôvodné alebo nové miesta, monumenty národnej histórie symbolické sochy národného vedomia. Z množstva tém, ktoré sa stali frekventovanými za posledné dve desaťročia je svojim rozsahom a intenzitou  najvýraznejšia téma Sv. Štefana, v dokumentácii sa našlo 26 sôch prvého uhorského kráľa, na výstave sa prezentuje 23 spôsobov jeho zobrazenia prostredníctvom fotodokumentácie a dvoch sôch. Pomníky maďarskej proveniencie na Slovensku sú dôkazom plurality umeleckých stratégií aj vo vnútri menšinového spoločenstva, prvá preferuje domácu, t.j. československú tradíciu pomníkovej tvorby, druhá aktuálnu oficiálnu umeleckú doktrínu Maďarska, tretia hľadá nové formy pamätníka na verejnom priestranstve zodpovedajúce súčasnosti. Výstava akcentuje prvú a tretiu stratégiu ukážkami z tvorby Juraja Bartusza, Jánosa Nagya, Györgya Lipcseyho, Júliusa Maga a mladého sochára Andreja Csillaga. Fotodokumentácia poskytuje pohľad aj na diela autorov z Maďarska. Realizované a nerealizované návrhy, modely autorov sú doplnené fotografiami tak vystavujúcich ako aj ďalších výtvarníkov. Externí spravodajcovia maďarského vysielania STV a spravodajcovia Duna TV na Slovensku (Bratislava, Komárno, Rožňava, Košice) poskytli archívne dokumenty o procese inštalovania pamätníkov a ich slávnostného odhalenia.

Pomník je predovšetkým prostriedkom symbolickej komunikácie, zobrazené témy, historické udalosti alebo osobnosti sú nie raz zámienkou, konečná podoba monumentu skôr vypovedá o objednávateľoch, o sponzoroch, o výberovej komisii, o kompromisoch výtvarníka ako o charaktere a historickom význame témy. Aj tzv. maďarské sochy na Slovensku, najmä tie symbolické, majú silný politický náboj, po nežnej revolúcii sa konečne realizovali pomníky obetiam vojny, dovtedy zakazovaným osobnostiam a udalostiam maďarskej histórie. Na prelome tisícročia sa posilnila prítomnosť symbolických artefaktov: 1100. výročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny, oslavy Sv. Štefana a maďarskej štátnosti. V súčasnosti v tejto kategórii dominujú diela, ktoré pertraktujú kresťanstvo maďarského národa v spoločnej Európe a Trianon. Aj z tohto vývoja, ktorý má vnútro- a zahraničnopolitické aspekty, môžeme usúdiť, že monumenty národnej histórie a symbolické sochy národného vedomia ani v budúcnosti nebudú spájať, ale skôr rozdeľovať. Vo vzťahu Slovákov a Maďarov na Slovensku chýbajú spoločné sviatky, dokonca ani také významné udalosti ako 1968 alebo 1989 sa zatiaľ neetablovali, ako výrazné témy v dielach maďarskej proveniencie.

Verejný priestor je takmer obsadený, všetko je vyznačené, niekoľko voľných verejných podstavcov ešte jestvuje, vyhraďme ich spoločným a najmä kvalitným sochám pre budúcnosť.

Gábor Hushegyi

>> pozvanka <<

>> tlacova sprava<<

Comments are closed.