stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Resculpture.sk, Asociácia sochárov

I. Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je : Resculpture.sk, Asociácia sochárov (ďalej len “združenie”)

2. Združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a ostatných zákonov.

3. Sídlom združenia je : Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 811 09  Bratislava, Slovensko

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou neziskového charakteru, vykonávajúcou verejnoprospešné činnosti.

5. Združenie môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti a vykonávať tak svoju činnosť na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

II. Ciele združenia

1.  Cieľom združenia je:

a)    podporovať rozvoj súčasného slovenského sochárstva, osobite v disciplínach: socha a objekt v rôznych tvorivých postupoch a materiáloch.

b)    združovať, aktívne podporovať a chrániť profesionálnych sochárov, absolventov domácich alebo zahraničných vysokých výtvarných škôl – akadémií v odbore: socha.

c)    vytvoriť a spravovať elektronickú databázu slovenských sochárov – webová stránka s prezentačnými portfóliami jednotlivých autorov.

d)    oživiť sochárske médium na slovenskej výtvarnej scéne – prinavrátiť mu status rovnocenného partnera s inými médiami.

e)    vytvárať podnety pre sochársku tvorbu – príprava a organizovanie spoločných národných i medzinárodných výstav, workshopov, sympózií, rezidenčných pobytov za účelom prezentácie tvorby členov združenia (podpora mobility umelcov).

f)     nadviazať a rozvíjať spoluprácu s partnermi na národnej i medzinárodnej úrovni, participovať na seminároch, prednáškach, pracovných stretnutiach na Slovensku alebo v zahraničí, spolupracovať so slovenskými alebo zahraničnými kultúrnymi inštitúciami a inštitútmi.

g)    prinavrátiť podporou kvalitných sochársko-architektonických projektov soche jej miesto nielen v galerijnom, ale aj vo verejnom priestore – v architektúre (podpora transparentných verejných súťaží a nezávislých odborných komisií).

h)    informovať o činnosti združenia v médiách a iným vhodným spôsobom propagovať združenie a jeho členov (publikačná a editorská činnosť).

i)     vyvíjať činnosti za účelom získavania finančných a iných prostriedkov na činnosť združenia       (fundraising, granty, sponzori).

j)     podieľať sa na príprave alebo pripomienkovaní rôznych legislatívnych návrhov súvisiacich so štatútom výtvarného umelca, autorského práva či iných legislatívnych noriem postihujúcich kvalitu kultúrneho života.

k)     kriticky sa vyjadrovať k stavu súčasného slovenského sochárstva, ako aj ku kultúrnym, pedagogickým a iným verejným inštitúciám zasahujúcim oblasť výtvarného umenia – sochy.

.

III. Členstvo v združení

1.   Členstvo v združení je dobrovoľné.

2.   Členstvo v združení vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o prijatí člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Predsedníctvo rozhoduje o prijatí väčšinovým hlasovaním.

3.   Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

a)     má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výtvarnej škole alebo akadémií na Slovensku, v Čechách, prípadne v inej krajine v odbore: socha a spĺňa odborné požiadavky,

b)    má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore: Dejiny umenia a kultúry alebo Veda o výtvarnom umení, prípadne v odbore (estetika, kulturológia, filozofia, politológia),

c)     vyplní písomnú prihlášku, predloží doklady o vzdelaní a portfólio – prezentáciu svojej voľnej výtvarnej tvorby v disciplínach socha a objekt, prehľad o publikačnej činnosti,

d)    má záujem sa aktívne podieľať na činnosti združenia,

e)     súhlasí s cieľmi združenia,

f)     zaplatí ročný členský príspevok

4.     Členom združenia môže byť aj právnická osoba zastúpená svojím delegovaným zástupcom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 2 tohto článku. Predsedníctvo môže hlasovaním rozhodnúť o odpustení ročného členského príspevku právnickej osobe.

IV. Zánik členstva v združení

1.     Dobrovoľným vystúpením člena, formou písomného prehlásenia člena o vystúpení zo združenia adresovanému Predsedníctvu združenia ku dňu jeho doručenia.

2.     Úmrtím člena – fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.

3.     Zánikom združenia.

4.     Neuhradením ročného členského príspevku do konca roka.

5.     Ak prestane člen spĺňať podmienky uvedené v čl. III. bode 3. a 4. Stanov.

6.     Vylúčením člena Členskou schôdzou združenia v prípade, že bol člen právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení, alebo ak napriek výstrahe nedodržiava povinnosti členov zakotvené v stanovách alebo z dôvodu nečinnosti člena.

7.     Zánikom členstva v združení je člen združenia povinný vrátiť zapožičaný materiál, a to do 5 kalendárnych dní po zániku členstva.

8.     Predsedníctvo môže v odôvodnených prípadoch pozastaviť členstvo fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá svojím konaním poškodila dobré meno združenia, alebo koná v rozpore s poslaním a cieľmi združenia.

9.     Dotknutý člen sa môže písomnou formou adresovanou Členskej schôdzi dožadovať prehodnotenia rozhodnutia Predsedníctva o pozastavení členstva. Členská schôdza o tomto návrhu rozhodne na najbližšom zasadaní.

V. Práva a povinností členov združenia

1.     Členovia združenia sú povinní:

a)     dodržiavať stanovy združenia a uznesenia Členskej schôdze a Predsedníctva združenia,

b)    dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení,

c)     pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

d)    podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

e)     platiť členské príspevky,

f)     ochraňovať a zvelaďovať majetok združenia

2.     Členovia združenia majú právo:

a)     podieľať sa na činnosti združenia,

b)      voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)      uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku,

d)     požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

e)      využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení,

f)       podieľať sa na čerpaní prostriedkov združenia na základe zásad o rozdeľovaní finančných prostriedkov schválených členskou schôdzou,

g)      obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

h)      využívať informácie a služby združenia

VI. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a)     členská schôdza – najvyšší orgán, tvoria ju zakladajúci členovia a ďalší potencionálni členovia

b)    predsedníctvo združenia – výkonný orgán

c)     predseda a podpredseda – štatutárny orgán

d)    revízna komisia – kontrolný orgán

2. Funkcie a členstvo v orgánoch zaniká :

a) uplynutím schváleného funkčného obdobia od zvolenia Členskou schôdzou

b)  písomným odstúpením člena

c)  odvolaním Členskou schôdzou

VII. Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia a je tvorený všetkými členmi združenia (ďalej len “schôdza”).

2. Schôdzu zvoláva písomne alebo mailom predsedníctvo združenia spravidla raz za jeden rok, najmenej

však raz za dva roky, alebo vtedy, ak o to požiada minimálne polovica členov združenia,

alebo minimálne polovica členov predsedníctva.

3. Predseda združenia je povinný zvolať písomne schôdzu združenia, a to najneskôr 7 pracovných dní

pred konaním členskej schôdze. Pozvánka musí obsahovať program, miesto a dobu konania.

4. Schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov prítomných členov. Každý člen združenia ma jeden hlas, iniciátori združenia majú po dva hlasy (viď. príloha č.1).

5. O prijímaní nových členov do združenia rozhoduje výlučne 17 zakladajúcich členov združenia

6. Členská schôdza:

a)     volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie združenia,

b)    schvaľuje funkčné obdobie orgánom združenia,

c)     schvaľuje stanovy a ich zmeny, úpravy a doplnky,

d)    schvaľuje ročný členský príspevok na činnosť združenia,

e)     navrhuje a schvaľuje výšku odmeny predsedovi a podpredsedovi, revíznej komisii združenia, ako aj spôsob výplaty,

f)     rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

g)    schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

h)     schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

i)      schvaľuje zásady rozdeľovania finančných prostriedkov združenia na projekty,

j)      dáva návrhy na činnosť výkonnému orgánu,

k)     rozhoduje o vylúčení člena zo združenia

VIII. Predsedníctvo

1.     Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo, ktoré pozostáva z nepárneho počtu členov a za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – Členskej schôdzi.

2.     Predsedníctvo zasadá podľa plánu, v prípade potreby, alebo minimálne 1 x za štvrť rok.

3.     Predsedníctvo je uznášania schopné, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Rozhodnutia prijíma dvojtretinovou väčšinou z prítomných členov. Každý člen ma jeden hlas.

4.     Predsedníctvo:

a)     riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze,

b)    volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia,

c)     vydáva predpisy organizačného charakteru,

d)    zaoberá sa návrhmi a podnetmi členov združenia,

e)     umožňuje členom združenia prístup k informáciám o svojej činnosti,

f)     rozhoduje o prijatí alebo neprijatí za člena združenia,

g)    rozhoduje o pozastavení členstva až do rozhodnutia Členskej schôdze,

h)     zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania,

i)      rozdeľuje finančné prostriedky na jednotlivé projekty podľa zásad schválených Členskou schôdzou,

j)      plní ďalšie úlohy na základe rozhodnutia Členskej schôdze,

k)     predkladá Členskej schôdzi správu o svojej činnosti,

IX. Predseda a podpredseda

1.   Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda.

2.   Predseda zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis.

3.   Podpredseda združenia preberá práva, povinnosti a zodpovednosti pri zastupovaní predsedu v jeho neprítomnosti, alebo delegovaním právomoci predsedom združenia.

4.   Predseda zodpovedá za:

a)     uzatváranie písomných dohôd a zmlúv s inými fyzickými a právnickými osobami na základe rozhodnutia predsedníctva,

b)    riadenie činnosti združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze,

c)     vykonávanie rozhodnutí predsedníctva,

d)    vykonávanie zamestnávateľských práv a povinností,

e)     zvolávanie zasadnutí predsedníctva,

f)     predkladanie podkladov predsedníctvu týkajúcich sa predmetu činností a návrhy ich zmien,

g)    spracovanie účtovnej uzávierky za uplynulé obdobie,

h)     zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva v zmysle platných predpisov,

i)      inventarizáciu majetku a záväzkov,

j)      pravidelné informovanie o záležitostiach združenia a umožnenie členom združenia nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa združenia,

k)     za škodu, ktorú spôsobí porušením povinností pri výkone svojej funkcie

X. Revízna komisia

1.     Kontrolným orgánom je revízna komisia a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi združenia.

2.     Revízna komisia pozostáva z nepárneho počtu členov

3.     Predsedu a členov kontrolnej a revíznej komisie volí a odvoláva Členská schôdza.

4.     Revízna komisia zasadá najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi jej predseda.

5.     Členstvo v revíznej komisii sú nezastupiteľné s členstvom v ostatných orgánoch združenia.

6. Funkcie v kontrolnej a revíznej komisii združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

7. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, pričom každý člen má jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov z prítomných členov.

8. Revízna komisia :

a)     kontroluje hospodárenie združenia,

b)    upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

c)     kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,

d)    dáva návrhy a odporúčania predsedníctvu združenia,

e)     má prístup ku všetkým dokladom združenia,

f)     kontroluje správu o hospodárení združenia,

g)    má právo byť vypočutá na zasadaniach predsedníctva,

h)     je oprávnená požiadať Predsedníctvo združenia o zvolanie mimoriadnej Členskej schôdze v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia,

i)      dohliada na chránenie a presadzovanie záujmov združenia,

j)      predkladá Členskej schôdzi správu o svojej činnosti.

XI. Zásady hospodárenia

1.     Združenie vykonáva účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov a nariadení.

2.     Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

3.     Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

4.     Výnosy majetku a vlastných činností združenia môžu byť použité na úhradu všetkých nákladov potrebných pre činnosť a zabezpečenie združenia, ďalej na vzdelávanie, osvetové a informačné aktivity súvisiace s napĺňaním cieľov združenia.

5.     V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia.

Združenie môže finančne aj materiálne podporovať aktivity iných organizácií s podobnými cieľmi ako má združenie Resculpture.sk, Asociácia sochárov

6.     Majetok združenia tvoria :

a)     členské príspevky,

b)    dotácie a granty štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb

c)     finančné príspevky a dary domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb

d)    verejné zbierky

e)     hmotný a nehmotný majetok združenia

f)     prostriedky získané pri organizovaní rôznych verejnoprospešných aktivít

g)    príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti, napr. predaj reklamných suvenírov združenia (tričiek, nášiviek, nálepiek a iných predmetov)

h)     ďalšie zdroje (vydavateľská činnosť, sprostredkovanie reklamnej činnosti a iné príjmy)

7.     S finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje predseda, resp. ním poverený niektorý člen Predsedníctva.

8.     O nadobúdaní a prevodoch nehnuteľného majetku rozhoduje Členská schôdza. O nadobúdaní a prevodoch hnuteľného majetku združenia mimo obvyklé hospodárenie a výdajoch v rámci disponibilných zdrojov, mimo schválený plán a rozpočet, rozhoduje Predsedníctvo.

XII. Zánik združenia

1.     O zániku združenia zlúčením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Členská schôdza.

2.     Schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov z prítomných členov združenia na Členskej schôdzi.

3.     O spôsobe vysporiadania pohľadávok a majetku rozhoduje Členská schôdza.

4.     Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne ciele.

XIII. Záverečné ustanovenia

1.     Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú, deň jej založenia sa datuje na deň 03.09.2010, kedy bolo ustanovujúce stretnutie združenia a odsúhlasený rámcový návrh jej zakladajúcimi členmi v Bratislave.

2.     Prvými riadnymi členmi združenia sa stávajú členovia prítomní na tomto stretnutí.

3.     Znenie stanov nadobúda platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

4.     Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

5.     Všetky špecifické činnosti združenia upravujú vnútorné smernice, ktoré schvaľuje predsedníctvo. Zmeny stanov môže robiť výlučne Členská schôdza

V Bratislave dňa 13.10. 2010

Comments are closed.